HomeCareers

Careers

พนักงานบัญชี       

ลักษณะงาน

 • จัดทำบัญชีรายเดือน โดยบันทึกบัญชี สมุดรายวันต่าง ๆ ในโปรแกรมบัญชี

 

 • จัดทำแบบภาษีเงินได้, จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย และ ภ.พ.

 

 • บันทึกบัญชีและปิดงบการเงิน

 

 • จัดทำกระดาษทำการ ประกอบการตรวจสอบ

 

 • จัดทำเอกสารการจดจัดตั้ง-เลิกกิจการ

 

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวส. สาขาบัญชี หรือ การจัดการ

 

 • มีความรู้ภาคทฤษฎีเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับงานได้

 

 • มีความละเอียด รอบครอบ ถี่ถ้วน

 

 • มีความกระตือรือร้นในการศึกษาข้อมูลให้ทันต่อสถานการณ์

 

พนักงานคอมพิวเตอร์          

ลักษณะงาน

 • ดูแลด้าน Technical Support  / แก้ไขปัญหาพื้นฐานที่เกิดจากการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
 • ติดต่อประสานงาน

 

 

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวส. สาขาเทคโนโลยีและการสื่อสาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

 • มีความกระตือรือร้นในการรับฟังข่าวสาร และ แนวโน้มในการเปลี่ยนแปลง

 

 • มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถประยุกต์ใช้กับงานได้

 

 • มีความสามารถในการสื่อสาร มีทักษะทั้งการพูดและการใช้ภาษาเขียนที่ดี มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 • สามารถทำงานเป็นทีมได้
Go to top